Palveluohjaus

Palveluohjauksella tarkoitetaan asiakaslähtöistä sosiaali- ja terveysalan asiakastyötä, jossa vahvistetaan asiakkaan voimavaroja ja itsenäistä elämänhallintaa hänen oman elämänsä haasteellisissa kohdissa. Palveluohjausta tarvitaan vähentämään ammattilaisten päällekkäistä työtä ja tarpeetonta ajan sekä resurssien hukkaamista asiakkaan kustannuksella.  

Palveluohjaus

Lähtökohtana ei ole se mitä kaikkea järjestelmällä on tarjota, vaan se mitä asiakas tarvitsee.

 

Useista yhtäaikaisista ongelmista kärsivällä asiakkaalla saattaa olla lukuisia eri tahoja, joiden välille vastuu ja osaaminen arjen eri palasista jakaantuu, mutta mikään näistä tahoista ei tavoita tai kohtaa asiakasta kokonaisvaltaisesti. Ihmisen ongelmat saattavat repiä häntä itseäänkin useaan eri suuntaan eikä hän tiedä enää, mihin päin lähteä tai kenen puoleen kääntyä. Ammattilaisten erityisosaaminen ja keskittäminen hyödyttävät useimpia asiakkaita mutta ne asiakkaat, joilla on useiden palveluiden samanaikaista tarvetta, eivät vält­tämättä tule koskaan kokonaisvaltaisesti kohdatuiksi.

Asiakkaiden, joilla on vaikeuksia elämänhallinnassaan sekä useiden eri palveluiden tarvetta, on vaikeaa sitoutua pitkäjänteiseen työskentelyyn. Toisaalta juuri heillä on suurin tarve elämänsä kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja he hyötyvätkin palveluohjauksesta kaikkein eniten. Hyvinkään Mäntylässä on vahvuutena juuri se, että laaja-alaista ammattiapua pystytään tarjoamaan juuri siellä missä asiakkaat elävät, lähellä heidän arkeaan. Elämällä mukana asuntolan asiakkaiden jokapäiväisessä elämässä työntekijöiden on mahdollista tutustua kokonaisvaltaisesti jokaisen ihmisen arjen tapahtumiin ja toimintakykyyn. Silloin voidaan yhdessä asukkaan kanssa miettiä, minkälaisissa asioissa hän tarvitsee apua ja kuinka hän voisi itse löytää vastauksia erilaisiin kysymyksiin.

Palveluohjauksen tavoitteena tulee aina olla asiakkaan kokonaisvaltainen elämänlaadun parantuminen. Työntekijän tehtävänä on auttaa asiakasta ottamaan käyttöön asiakkaassa olevia kykyjä, taitoja ja vahvuuksia, jotka ovat saattaneet korvautua haitallisilla toimintamalleilla, mm. päihteiden käytön seurauksena. Hyvällä palveluohjauksella tavoitellaan asiakkaan ajattelussa ja toiminnassa tapahtuvaa muutosta, jonka avulla hän oppisi luottamaan omaan kykyynsä toimia ja selviytyä jokapäiväisessä elämässään silloinkin, kun eteen tulee erilaisia haasteita.

Palveluohjaajan rooli

Palveluohjaajan työ edellyttää sosiaali- tai terveydenhoitoalan peruskoulutusta sekä vahvaa kokemusta siitä asiakasryhmästä, jonka palveluohjaajana toimitaan. Työntekijän rooli on tarkastella kokonaisuutta asiakkaan silmin eikä vain kouluttautuneena ammattilaisena. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään uusia tapoja toimia ja kohdata asioita niin, että asiakkaan oma toimintakyky paranee ja hänen omanarvontunteensa vahvistuu.  Tavoitteena on määrittää asiakkaan henkilökohtaiset tavoitteet ja varmistaa niiden toteutuminen tarvittavia palveluita aktivoimalla ja varmistamalla. Tämä edellyttää työntekijältä mm. hyvää palvelujärjestelmän tuntemista, vahvaa itsetuntemusta, ymmärrystä oman asiakaskunnan ongelmista ja taitoa sietää epävarmuutta.  On tärkeää antaa asiakkaalle tarpeeksi aikaa ja tutustua hänen arjen toimintakykyynsä.  

Meille työntekijöinä on olennaisen tärkeää kehittyä ammateissamme ja pitää yllä omaa osaamistamme työskennellessämme Mäntylässä. Omien arvojemme mukaisesti ymmärrämme, että palveluohjaamisessa toimeksiantaja on aina asiakas, ei palvelujärjestelmä tai viranomainen. Päämääränä on asukkaan itsenäisen toimintakyvyn parantaminen, johon pyritään mm. toimivaa arkea sekä asukkaan itsetuntoa vahvistamalla. Palveluohjaajan rooli vähenee aikaa myöten ja tulee tarpeettomaksi silloin, kun asiakas on tietoinen omista kyvyistään ja kykenee jo toiminaan itsenäisesti.